A B C IVETI SUB HQS

Company name

A B C IVETI SUB HQS

Address

116, 90139 Ekalakala, Machakos , Kenya

P.O. Box

116, 90139 Ekalakala

Phone

(254) 44 - 21542

Business Activities

1. Churches & Church Organisations »