AKSHAR HARDWARE

Company name

AKSHAR HARDWARE

Address

1206, 50105 Bukura, Kakamega , Kenya

P.O. Box

1206, 50105 Bukura

Phone

(254) 56 - 20113

Business Activities

18. Hardware-Retail »